Rozporządzenie RODO

Strona Główna   /   Rozporządzenie RODO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Rozporządzenia RODO) niniejszym przekazujemy informację dotyczącą warunków oraz zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

[Administratorzy i Podmioty Przetwarzające]

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w obrębie Państwa Wspólnoty jest tzw. Administrator.

Administratorem Państwa danych osobowych jest – na mocy przepisów Ustawy o własności lokali – Wspólnota Mieszkaniowa, do której Państwo należą (ogół właścicieli).

Jednakże zgodnie z treścią Umowy o Zarządzanie, tzw. Podmiotem Przetwarzającym, a więc jednostką która w sposób faktyczny gromadzi, przetwarza, archiwizuje oraz zabezpiecza Państwa dane osobowe jest Zarządca Nieruchomości Nr 1 Sp. z o.o.

 

[Cel oraz podstawa prawna przetwarzanych danych]

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych osobowych jest §4 pkt 1a Umowy o Zarządzanie, zawartej pomiędzy Wspólnotą oraz Zarządcą Nieruchomości Nr 1 Sp. z o.o.

Pragniemy podkreślić, że Zarządca może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy o Zarządzanie, ze względu na fakt, iż świadczenie dla Państwa takich usług jak rozliczanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, obliczanie wysokości zaliczek na fundusz remontowy i eksploatacyjny, czy też ustalanie zaległości w bieżących opłatach bez dostępu do Państwa danych osobowych byłoby w praktyce niemożliwe.

 

[Okres przechowywania danych]

Zarządca może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres trwania Umowy o Zarządzanie.

W sytuacji wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy o Zarządzanie Państwa dane w wersji fizycznej zostaną niezwłocznie zwrócone Administratorowi, natomiast informacje zarchiwizowane w formie elektronicznej zostaną usunięte.

 

[Przekazywanie danych]

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie oraz w granicach odrębnych przepisów prawa.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego w celu wykonania Umowy o Zarządzanie (np. dostawcy oprogramowania księgowego), przy czym takie podmioty przetwarzają Państwa dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz na podstawie stosownych umów.

 

[Państwa Uprawnienia]

W trakcie obowiązywania Umowy o Zarządzanie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Zarządcą lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych.

Jednocześnie informujemy, że we wskazanych w ustawie przypadkach przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

 

[Dane kontaktowe]

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Zarządcą:

Podmiot Przetwarzający: Zarządca Nieruchomości Nr 1 Sp. z o.o., ul. L. Rydla 7, 30-122 Kraków, nr tel.: (12) 637-27-01

Inspektor Ochrony Danych: Cezary Wojas, ul. L. Rydla 7, 30-122 Kraków, adres e-mail: adm1@zarzadcanieruchomosci.krakow.pl